فاضلاب آبادان گره کور نیست
مدیر آبفا منطقه آبادان:

فاضلاب آبادان گره کور نیست

آبادان- مدیر اداره آب و فاضلاب شهرستان آبادان گفت: معضلات فعلی فاضلاب آبادان گروه کوری نیست و قابل‌حل است.

اخبار برگزیده

فاضلاب آبادان گره کور نیست
مدیر آبفا منطقه آبادان:

فاضلاب آبادان گره کور نیست

آبادان- مدیر اداره آب و فاضلاب شهرستان آبادان گفت: معضلات فعلی فاضلاب آبادان گروه کوری نیست و قابل‌حل است.